صفحه اول > معرفی گندم ایران

 

***  انواع گندم ایران  ***

غلات در ايران

تاريخچه گندم

مراكز اوليه  ژنتيكي گندم

خصوصيات ارقام گندم ايران

عملكرد و مصرف نهاده هاي گندم در سال 1381 در استانها

آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران

بيماريهاي مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران

علفهاي هرز مزارع گندم ايران و مديريت كنترل آنها

آلبوم عكس

منابع